• Kurumunuzda öğretmenlerin yerini ve önemini belirleyen unsurlar nelerdir?

                  Öncelikle öğretmenler eğitimin en önemli yapı taşıdırlar. Eğitimin bir öznesi nasıl öğrencilerse diğer öznesi de öğretmenlerdir. Sizler istediğiniz kadar ideal öğrenme ortamlarını hazırlayıp, buna göre ne kadar farklı araçlar kullanırsanız kullanın eğitim öğretmene göre şekillenmektedir. Dolayısıyla böyle baktığımızda öğretmenin değeri daha iyi anlaşılır diye düşünüyorum. Eğitim bir bütün olarak ele alındığında oluşturduğunuz programlar, ürettiğiniz eğitim içeriklerinin tamamı bunun uygulayıcısı olan öğretmenlerin kalitesine göre başarıya ulaşır.  Öğretmenler yalnızca bilgiyi aktaran değil birer rehber, öğrenmeyi öğreten ve öğrencileriyle beraber sürekli öğrenen liderlerdir ve bulundukları ortama ışık saçan birer mumdurlar. Öğretmenler bir ülkenin çağdaşlaşması ve kalkınması için gerekli olan nitelikli bireylerin yetişmesinin en önemli ayağını oluşturmaktadırlar. Bu bağlamda bu gün verdiğimiz eğitimin etkilerini yıllar sonra ancak görebilmekteyiz. Bu nedenle hata yapma lüksümüz yok.  Öğretmenlerimiz alanlarında uzman, empati duygusu gelişmiş, öğrencilerine rehberlik edebilecek, teknolojiye hakim, alanlarına ilişkin içerikler üretebilen alanlarındaki gelişmeleri yakından takip edebilen, köklerine bağlı, vatanını milletini seven, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı çağdaş bireyler olmaları olmazsa olmazlarımızdır. 

 

  • Uzaktan ve hibrit eğitim sürecinde öğretmenlere hangi olanakları sağladınız?

                 Uzaktan eğitim ve hibrit eğitim sürecinde ilk yaptığımız çalışma çözüm ortaklarımız ve alanında uzman ekiplerle birlikte öğretmenlerimize hizmet içi eğitimler vererek bu süreci daha iyi ve nitelikli şekilde yönetmek oldu. Hali hazırda bu süreç başlamadan da Vatan Eğitim Kurumları olarak bizler zaten hibrit eğitim modelini uyguluyorduk. Dolayısıyla sürece adapte olmak konusunda öğretmenlerimiz çok da sıkıntı yaşamadılar. 

                 Öte yandan uzaktan ve hibrit eğitim sürecinde uyguladığımız programlarımızla, rehberlik çalışmalarımızla ve kurduğumuz öğretmen, öğrenci ve veli akademileriyle de bu süreci bütüncül bir bakış açısıyla ele alıp süreci daha az hasarla eğitim kayıplarını en aza indirgeyerek tamamladığımızı söyleyebilirim. Öğretmenlerimizin bu süreci sağlıklı yürütebilmesi için motivasyonlarının yüksek olması mesleki gelişimlerinin desteklenmesi de son derece önemli.  Bu nedenle verdiğimiz hizmet içi seminerlerle de onlara zihinsel duygusal, sosyal ve psikolojik açıdan da desteklediğimizi söyleyebilirim. 

 

  • Yeni dönemde öğretmenleri bekleyen dönüşümü nasıl değerlendiriyorsunuz?

                Özellikle son yıllarda insanların nasıl öğrendiği hakkında ciddi araştırmalar ve çalışmalar yapılmakta. Bu güne kadar geleneksel eğitim modellerinde herkes için standardize edilmiş, ezber yöntemlerinin yaygın olduğu bir eğitim modeli uygulanmaktaydı.  Bu anlayış birçok sistemde hala varlığını sürdürse de, günümüzde bireysel öğrenme ihtiyaçlarının daha fazla önem kazandığı, öğrenmenin çevreyle ve sosyo-duygusal süreçlerle yakın ilişkisinin görüldüğü anlayışa doğru bir değişimden bahsetmek mümkün. 

               Günümüz bireylerinden beklenen 21. yüzyıl becerileri olan analitik, yaratıcı ve eleştirel düşünme, bilgiyi işleme ve problem çözme kapasitesi gibi özelliklerin yanı sıra hoş görü, başkalarına saygı, öz düzenleme, kendi öğrenme sürecini oluşturma gibi özellikler çok daha fazla beklenen yeterliliklerdir. Dolayısıyla eğitimde sağlıklı bir dönüşümün gerçekleşebilmesi için öğretmenlerin bu dönüşüme öncülük edecek bilgi, beceri ve donanıma sahip olmaları ön koşul olarak karşımızda durmaktadır. 

              Öğretmenler eskiden olduğu gibi öğreten değil öğrencilerle beraber öğrenme yolculuğuna çıkan ve bu süreci planlayan onlara bu konuda rehberlik eden ve onlara eşlik eden rehberlerdir. Dolayısıyla öğretmenlerimizin bu yeni eğitim modeline ayak uydurabilmeleri noktasında kendilerini geliştirmeleri ve Z kuşağı olarak adlandırılan bu kuşakla sağlıklı bir iletişim kurabilmeleri gerekmektedir. 

 

  • Bu dönüşüm için hangi program ve uygulamaları hayata geçirdiniz? 

               Bizler Vatan Eğitim Kurumları olarak kurduğumuz Öğretmen, Öğrenci ve Veli Akademileriyle öncelikli olarak Öğretmenlerimizin öğrencilerimizin ve velilerimizin bu süreçte hangi konuda desteğe ihtiyaçları olduğunu öğrenmek için anket çalışmaları yaptık ve onlardan gelen istekler ve ihtiyaçlar doğrultusunda hizmet içi seminerler düzenledik. Bu dönemde hem pandemi sürecinde yaşanan öğrenme kayıplarını giderme ve tamamlama çalışmalarını planladık hem de öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve velilerimize sosyal duygusal ve psikolojik açıdan da destek olmak için rehberlik ve kariyer merkezimizle çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. 

               Okulların kapalı olduğu dönemde; öğrencilerimizde meydan gelen öğrenme kayıplarını gidermeye yönelik tamamlayıcı çalışmalar yaparken öte yandan da öğrencilerimizin sağlıklı bir ortamda eğitim görmelerini sağlamak adına hem hijyen konusunda hem de oluşturduğumuz 10-12 kişilik sınıflarda eğitim görmeleri için gerekli düzenlemeleri yaptık. Yine bu dönemde öğrencilerimizin çok yoğun bir şekilde dikkat dağınıklığı sorunu yaşadığını gözlemledik. Öğrencilerimizde meydana gelen dikkat dağınıklığı sorununu gidermek için Dikkat Güçlendirme Sistemlerini ders müfredatlarına ekledik.  Ayrıca Dijital alt yapımızı daha da güçlendirerek olası bir kapanma durumuna şimdiden gerekli hazırlıklarımız tamamlamış durumdayız. Yine öğretmenlerimizin uzaktan öğrenme sürecine ilişkin hazırbulunuşlukları, uzaktan eğitim içeriklerinin oluşturulması ve teknolojinin daha etkin kullanılabilmesi gibi birçok konuda gerekli çalışmalarımızı bitirmiş durumdayız. 

 

  • Öğretmenlerin mesleki gelişimleri için zorunlu gördüğünüz unsurlar nelerdir?

              Öğretmenlerin mesleki yönden kendilerinin gelişimlerini sürdürmeleri ve öğrencilerin yaşamlarında ihtiyaç duydukları bilgi, beceri ve tutumlara ilişkin öğrenmelerini desteklemeleri ve bunları kalıcı kılacak çalışmalar yapmaları en temel hedefleri olmalıdır. Öğretmenler kendileriyle ilgili beklentiler karşılayabilmek için öncelikli olarak alan bilgilerini derinleştirmelidirler. Ayrıca öğretim yöntem ve tekniklerini yenilemeleri ve disiplinler arası çalışma konusunda meslektaşlarıyla ortak hareket etmeleri ve eğitim teknolojileri konusunda da kendilerini geliştirmeleri gerekmektedir. Başka bir deyişle öğretmenlerin, mesleklerini sürdürdükleri sürece etkili bir öğretmenlik sergileyebilmek için sürekli değişim ve yeniliklere uyumlu bir tutum içinde olmaları gerekmektedir. Yine öğretmenlerin kendi alanlarıyla ya da eğitim bilimlerinin başka bir dalıyla ilgili lisansüstü programlara ve çeşitli sertifika programlarına katılarak öğrencilerin öğrenmelerini doğrudan etkileyen alana ilişkin öğretme yaklaşımları, öğretim teknolojileri, ölçme ve değerlendirme ve program geliştirme çalışmaları, sınıf yönetimi konusunda da kendilerini geliştirmeleri öğrenciler üzerinde doğrudan olumlu etki yaratacaktır. Bizler Vatan Eğitim Kurumları olarak bu süreci çok önemsiyoruz. Farklı Üniversitelerle yapmış olduğumuz çözüm ortaklıkları ile öğretmenlerimizin bu ve benzeri programlarla kendilerini geliştirmelerini desteklemekteyiz. 

 

(Öğretmenlerden kısa yanıtlar) 

  • Uzaktan ve hibrit eğitim sürecinden öğretmenler hangi dersleri çıkardılar? 

              Uzaktan eğitim ile zihinlerdeki kalıplaşmış yargılar kırılmış oldu. Eğitim için yer ve zaman mefhumuna takılınmaması gerektiğini her fırsat ve zamanda her yerde eğitimin olabileceğini hep birlikte görmüş olduk. Eğitim beşikten mezara kadar her daim her yerde olabileceğini illaki dört duvar arasında değil her yerde yapılabileceğini gördük. 

              Bunun yanı sıra yüz yüze eğitimin sağladığı faydalar daha net anlaşılmış oldu. Hibrit eğitimin destekleyici eğitim modeli olarak kullanılmasının da fayda sağlayacağı gözlemlendi .

 

  • Uzaktan ve hibrit eğitim öğrencilerinizle iletişimlerinizi nasıl etkiledi? Hangi değişimleri gözlemlediniz? 

             Okul kültüründen kopması, arkadaşlarıyla iletişime geçememesi çocuklarda psikolojik ve sosyolojik olumsuz etkilere neden olmuştur. Öğrencilerimiz ile bağımızın kopmaması öğretmen öğrenci iletişiminin daima aktif olmasını sağlamak kolay olmadı. Bu dönemde her ne kadar hibrit eğitim yüz yüze eğitim kadar etkili olmasa da öğrencilerin derslerden geri kalmamasını sağlamıştır. 

 

  • Teknolojinin pedagojik süreçlere etkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

             Entegrasyon süreci öğretmenin sınıfta aktif rol oynamasını gerektirmesinin yanında öğrencilerin süreçte daha kolay anlamalarını sağlaması yönüyle öğretmene kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca öğrenciler teknoloji destekli öğrenme ortamlarını daha esnek ve bilgiye ulaşma noktasında daha kolay ve hızlı bulduklarını belirtmektedirler.  

 

Vatan Eğitim Kurumları             

Genel Müdür Yardımcısı Atilla Aktaş